Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor Henrikus Franciskus Spaas    1907 - 1924
het was tegen deze pastoor dat Kattegiel zijn befaamde woorden sprak: Zie bekenden volksmond
De vorige pastoor van Eigenbilzen EH Van Leemput zou oorspronkelijk opgevolgd worden door EH Lambrechts, leraar aan het St Jozefscollege te Hassel. Omdat er na een maand nog steeds geen beslissing gevallen was is de keuze gevallen op E.H. Spaas.
Henrikus Franciskus Spaas werd geboren te Hamond in de maand juni 1867.
Van 1891 tot 1893 was hij leraar aan het college te Peer. Van 1893 tot 1897 was hij Kapelaan te Stokkem. Van 1897 tot 1907 pastoor te Lozen bij Hamont.

Op 04 oktober 1907 werd hij aangesteld als pastoor te Eigenbilzen. Van meet af stond pastoor Spaas voor een geweldige taak, namelijk de bouw van onze kerk.  Op 8 september 1908 werd het H. Sacrament verplaatst naar de gemeentezaal op de Hartenberg.
Op de derde Paasdag van het jaar 1909 werd de eerste steen gelegd in ingezegend door deken Willem Van Vinckenrooy (1908-1923) van Bilzen. Vele karrenvrachten (vrachtwagen waren er nog niet) geladen met arduin, sierstenen, dakleien, vloertegels, cement en zand en nog zoveel anders, werden aan het station afgehaald en kerkwaarts gevoerd.
Op 27 maart 1910, amper een jaar na de eerste steenlegging werd in de nieuwe prachtige kerk, door pastoor Spaas de mis opgedragen nadat het H. Sacrament met veel luister was overgebracht van de Hartenberg naar de Kerk. De kerkwijding door Mgr Martinus, Hubertus Rutten (1902-1927), bisschop van Luik, vond plaats op 01 augustus 1910 rond 16.00 uur.
De Monseigneur was vergezeld van zijn broeder en Kanunnik De Meersman, gewezen deken van Bilzen. De openbare wegen, Dorpsstraat en Winkelomstraat waren bijzonder mooi versiert. Ongeveer 100 grote en 600 kleine dennen, gekapt in de gemeentebossen vonden er hun bestemming. Het feestcomité samengesteld uit al de verenigingen der gemeente stonden paraat. Maar, o wee, een geweldig onweer met stortende regen en dondergeknal was er de oorzaak van dat Mgr de Bisschop in de kerk moest onthaald worden. Burgemeester Godfried Withofs (1836-1926) verwelkomde op voortreffelijke wijze zijn doorluchtigheid Mgr de Bisschop. Namen insgelijks deel aan de huldiging; De juffrouwen Paula Willems en Margriet Swennen, die beiden met een mooi kinderstemmetje, hun lof en dank ten beste gaven.
Dan kwam pastoor Spaas aan het woord. Hij heette de monseigneur welkom in ons midden en bedankte al diegenen die meegewerkt en bijgedragen hadden aan de opbouw van de kerk.
De Monseigneur, diep ontroerd, kon zijn tranen niet bedwingen. Hij wenste alle parochianen uiterst veel geluk voor de verwezenlijking van zo'n enig mooi kerkgebouw.
's Anderendaags, om half negen werd de kerk gewijd. Bijna al de parochianen en veel vreemdelingen woonden de plechtigheid bij.
Ook de weekbladen "De Bilzenaar" - "Het algemeen Belang" en "Maas en Kempenbode" hebben hun lofbetuigingen niet gespaard ten aanzien van de kerkwijding en de feestelijkheden. Ze huldigden vooral de bouwmeester de heer Mathieu Christiaens, ingenieur te Tongeren.

Aanbesteding van de kerk:
Van de vijf onderschrijvers was Janssen Mathieu van Hasselt de laagste met een bedrag van 162853,30 Frank. Als opzichter der bouwwerken werd de heer Alfons van Coillie uit Roeselare aangesteld.
De onderschrijving had plaats op het provinciaal bestuur op 10.07.1908. Om de kosten te dekken kon men rekenen op de volgende bijdragen:

Giften van parochianen          51000 Bfr
Burgerlijke overheid              50000 Bfr
Provincietoelagen                  19500 Bfr

                           totaal      120500 Bfr
Het tekort van ongeveer 25000 Frank werd door de kerkfabriek bijgelegd.
Eigenbilzen
Op het koor werden zeven gekleurde vensters, ontworpen door schilder Stalens van Antwerpen, voor een bedrag van 1050 Fr aangebracht. Deze vensters werden op aanvraag van pastoor Spaas geschonken door enkele ingezetenen. Onderaan staan de namen van de schenkers vermeld.
We moeten hier nog aan toevoegen dat reeds in 1906 plannen ingediend werden voor het bouwen van een nieuwe kerk in Romaanse stijl. Deze werden door de bestendige deputatie verworpen.
In het jaar 1910, vier jaar later brak de oorlog uit. Gezien  de enorme uitgaven die men besteed had aan de opbouw van de kerk, kon er voorlopig geen sprake zijn van de schildering van de kerk.
We vermelden nog het volgende: De kerkmuren dragen op twee arduinstenen ingemetseld in de Noordermuur en een in de zuidermuur met de namen van de toenmalige geestelijken en wereldlijke overheid.
Op de eerste lezen we:

Pius X Paus
Martinus Rutten Bisschop
Spaas Pastoor

Op de tweede lezen we:

Leopold II Koning
Godfried Withofs, Burgemeester
Jan Withofs, Voorzitter Kerkfabriek
EH Spaas en EH Paradis temddden van de
leerlingen van de landbouwhuishoudschool
te Eigenbilzen 1930-1931