Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor Joannes Baptista Verjans (1816 -1882)
Pastoor Verjans werd geboren 10 mei 1816. Hij volgde lager onderwijs te Sittard en deed zijn humaniora te Weert. Zijn hogere studies deed hij aan het seminarie te Luik. In 1840 werd hij door Mgr Van Bommel priester gewijd waarna hij drie jaar in Beringen en zes jaar in Sint Truiden OLV Hoofdkerk verbleef als kapelaan. In september 1849 werd hij pastoor benoemd te Eigenbilzen en op 10 oktober werd hij in die functie verheven door E.H. Hoebanx, deken van Bilzen. Pastoor Verjans overleed op 23 februari 1882 te Eigenbilzen waar hij ook werd begraven heel dicht tegen de kerk. Van hem kan men getuigen dat hij gedurende een termijn van 33 jaren onze parochie met veel wijsheid en ijver bestuurde.

In 1871 bij gelegenheid van het uitgraven van zand in de flank van de Cannesberg, op de eigendom van de familie Martens (Seme) langs de Molendries, werden enkele voorwerpen gevonden. Pastoor Verjans kwam dit voorval te horen, en ging ter plaatse kijken. Er werden voorwerpen gevonden uit de ijzertijd, ongeveer tussen de 500 en 300 jaar voor Christus. Ze zouden deel uitmaken van de versiering van een vorstengraf.

Pastoor Verjans kreeg op het einde van zijn loopbaan nog de schoolstrijd te verteren, in 1879 kwamen de liberalen aan de macht in België. Er werd een wet gestemd, waarbij de katholieke godsdienst voorgoed zou verbannen worden uit het jeugd onderwijs. Om dit gevaar te keer te gaan, boden de Belgische bisschoppen heftige weerstand, overal werden op eigen kosten private scholen opgericht. Op 17 maart 1876 schreven pastoor Verjans, Warnots van Waltwilder en Roovers van Munsterbilzen, gezamenlijk een brief naar bisschop Doutreloux, om de parochiegrenzen te wijzigen. Op 5 april 1876 stemde de bisschop in met dit voorstel. Waltwilder stond aan Eigenbilzen de molen en de boerderij van het kasteel af en een huis gelegen tussen de krombeek en de brug van de spoorweg. Munsterbilzen kreeg het Heike met zijn 32 zielen. Het Heike, zo stond in de brief, is 5km gelegen van de kerk van Waltwilder en de weg die er naar toe leidt is erbarmelijk slecht, terwijl de afstand naar Munsterbilzen maar 1,5km is. Bovendien
kunnen de inwoners gebruik maken van Zangerijdreef die in goede staat verkeert, deze zou het limiet vormen tussen de twee parochies.

Tijdens het herderschap van pastoor Verjans en het pontifkaat van paus Pius de X werden in 1860 de pauselijke staten door Italië geannexeerd. Hiertegen kwamen de katholieken van gans Europa in beroering, de strijd zou 10 jaar duren. Vrijwilligers kwamen de paus ter hulp, men noemde ze Zoeaven. Om aangenomen te worden moest men tenminste 18 jaar zijn, ongehuwd of weduwnaar, aan de militiewetten voldoen en medisch goedgekeurd zijn.  Op 20 september 1870 moest de paus het opgeven en werd gevangene van het Vatikaan, de meeste Zoeaven werden gevangen genomen, maar na een korte tijd mochten ze huiswaarts keren. Eigenbilzen heeft ook zijn Zoeaven gekend, namelijk Eycken 31 Joannes, hij was de jongste zoon van Engelbertus en Haenen Catharina, De weduwe Catharina huwde in 1846 met Clerx Gilles, landbouwer en privaat onderwijzer uit de Grote-Mereweg.
Omdat zijn vader overleden was moest Joannes de toestemming krijgen van zijn moeder.
Joannes overleed te Rome in een militair ziekenhuis, als gevolg van de typhuskoorts.
Pastoor te Eigenbilzen: 1849 -1882
Eigenbilzen