Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Joannes-Eduardus
Van Leemput 1828-1907
Eerw. heer Johannes Eduardus Van Leemput werd geboren te Lommel op 28 juni 1828. Hij was telg van een familie waar het oud voorvaderlijk geloof diepe wortels had geschoten.
Pastoor Van Leemput was pastoor te "Eygen Bilsen" toen hij bezweek op 10 juni 1907 aan een borstziekte die hem sedert jaren had aangetast.
De parochianen koesterden nochtans de hoop dat Mr Pastoor nog enige tijd zou blijven leven. Zij hadden immers op 25 juni 1907 besloten om het gouden jubileum der priesterwijding te vieren zullen gaan vieren op een buitengewone plechtigewijze. Op 23 mei 's morgens vroeg al voelde de pastoor zich slecht. De benauwdheid was zodanig dat deze hem niet in staat stelde de misviering te kunnen leiden.
Zienderogen verzwakte de pastoor en iedereen die hem bezocht kon zien dat het einde te vrezen was.
Op 24 mei werden hem op zijn verzoek de H. sacramenten toegediend.
Op 7 juni 1907, feestdag van het H. Hart, was het precies dag op dag vijftig jaar geleden dat hij zijn eerste H. mis heeft opgedragen. Door de kapelaan werd die dag een mis opgedragen die door menigvuldige parochianen werd bezocht.

Op zaterdag 8 juni riep de pastoor zijn kapelaan bij zich en sprak hem een droevig vaarwel toe. Na hem een laatste keer gezegend te hebben belastte hij de kapelaan om zijn zegen over te brengen aan de parochianen. Steeds verder ging zijn gezondheid achteruit zodat men op 9 juni om 22 uur met zekerheid kon zeggen dat hij zijn strijd waartegen hij  nog vier uren had gestreden zou verliezen. Om 2 uur 's nachts is de pastoor gestorven met een voorbeeldige gelatenheid en in een volkomen gerustheid.

Op donderdag 13 juni 1907 heeft de begrafenisplechtigheid plaatsgevonden. Het stoffelijk overschot werd met begeleiding van de fanfare en vele hogere waardigheidsbekleders uit Bilzen en Tongeren, Beringen en Vlijtingen ten graven gedragen.
Er werd een lijkrede gehouden door M. Withofs voorzitter van de kerkfabriek en door M Nivelle hoofdonderwijzer te Eigenbilzen.
Eigenbilzen