Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Onder zijn vleugels werd in 1620 de kerk volledig hersteld dankzij de inkomsten van de kerkfabriek, de Armentafel en de omhaling bij de parochianen en giften van de welstellenden.
Voorheen was de kerk geschilderd maar met de tijd kwam het verval. Na herstelling werden de muren eenvoudig gewit. Ook de kerktoren moest in die tijd hersteld worden.

In 1624 werden twee kerkklokken hergoten.
De eerste klok in fijn brons. Deze moet afkomstig geweest zijn van Munsterbilzen. Ze droeg de naam van Landraklok. Volgens deskundigen moest ze dateren uit de elfde of twaalfde eeuw. In Gothische letters droeg ze het opschrift:

Fusa sono grata                      (vertaald)      : Gegoten met aangename klank
Sum Landrada Vocate                  "               : Word ik Landrada geheten
Precul hinc mala cuncta fugata     "               : Moge wanneer ik luid alle kwalen hier op de vlucht gaan

De tweede klok draagt twee ringen met opschrift: "ze is gewijd aan de H. Ursula, patrones van de parochie".

Eerste ring:
Sancta Ursula                        (vertaald)      : Heilige Ursula
Cum soldalibus tuis                      "            : Met uwe gezellinnen
Orate pro nobis                            "            : Bidt voor ons
Deze pastoor werd net zoals zijn voorganger aangesteld door de pastoor van Gellik, Ludovicus Coenegrachts. pastoor Peters was afkomstig van Bilzen. Hij was gedurende bijna 40 jaar de parochieherder van Eigenbilzen.
Pastoor Joannes Peters 1614 - 1653
Onder de eerste ring vinden we volgende namen:
Dominus Joannes Petri, rector in Eyckenbilsen, Sonder Rust, Heusch A.D.H. AoDi 1624

Onder de tweede ring:
Lemmen Jans, gietmeester, Giel Swennen ende Houb Becke beiden schatmeesters te Eyckenbilsen.

Als versiersel draagt deze klok ook nog een fries met maskers en schild, alsmede de beeltenis van O.L.V. van calvarie.

De derde klok Mariaklok genoemd, was toegewijd aan O.L.Vrouw. Het opschrift luidde:
O Maria Alma mater, ora pro anubis        (vertaald)     : O Maria, verheven moeder, bid voor ons
Etiam dei genetrix benedic clangorem           "            : Als moeder van God zegen diegenen die mijn meum audientes                                                     : klank aanhoren.

De volgende namen zijn op deze klok vermeld:
Claes Boelen, Kerckmeester, Walter Ernes ende Martinus Lemmens, schatmeesters te Mopertingen.
Giel Withofs, custes (koster) AoDi 1624

Er was toen reeds een uurwerk in de toren dat door de koster werd onderhouden. Hiervoor ontving hij van de kerkfabriek drie vaten koren en ook van de armentafel drie vaten. Hetzelfde ontving hij ook om de avondklok te luiden.
Toen in 1624 de aartsdiaken een bezoek bracht aan de parochie kon hij inzage nemen van de doop-huwelijk- en sterfteregisters. Door het concilie van Trente (1545-1563) werd voor het eerst aan de pastoor de verplichting opgelegd tot het regelmatig bijhouden van deze registers.
Eigenbilzen