Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Voor het volledige boek/verhaal over deze schutterij, opgemaakt door Ferdy Jans klik op de knop.
Weij ondergeseijden heere van Zangerije, Gellick, Eygen-Bilsen, Olefs, Tobbenhove, Capitein van dragonders ten dienste der Vereenigde Neederlanden - etc...etc...etc...naar ooversien ende reijpelijk geëxamineerd te hebben, dit boovenstaande reglement, ende niets berispelijk daarin bevindende, zoo ist dat wij mits deesen deselve artijkelen daar in vervat, landeren, confirmeeren en approberen, alles in conformitijt en ten gevolge van het octroij van zijne Eminentie, verders permitteerende dat deze compagnie met observantie der oude gebruijken en gewoonten alle jaaren eens zullen den voogel schieten op den tweeden zondag voor Sint Jan, ten waare dat het om eenige omstandigheeden des tijts betaamde, zulks te differeeren of agter te laaten tottertijt dat wij oft onse naarkoomelingen, heeren van Eijgenbilsen zulks zullen anders gereguleert hebben. Aldus hebben wij tot 't oirconde der waarhijt, de teegenwoordige, eijgenhandig onderteekent met ons aengebooren stifftmaetig seegel bevesteijt op ons casteel van Zangrije. 
Den tweede junij 1755
Anno 1755 Schutterij
O.L.V.Presentatie of  Jonge schutten
Schutterij O.L.V.Presentatie of Jonge schutten zijn opgericht te Eygen-Bilsen den 10de februari 1755, onder aanroeping van de Glorieare Moeder Gods Maria Presentatie,welke feestig gevierd wordt den 21ste november. Jaarlijks geaprobeert(goedgekeurd) van de wettige zoo geestelijke als wereldsche overheid onder codutien(conditie), in voorwaarde zoals hier volgt.

Joannes Theodorus hertog van Beieren, cardinael bij de gratie gods, Bisschop en Prins van Luik enz... .

Aan allen die deze tegenwoordig zullen zien op zaligheid in de heere. Van den kant den inwoners van Eygen-Bilsen compareerende(verscheen)het broederschap opgericht, onder de aanroeping van de glorieuse Maget Maria Presentatie is ons met diepen eerbied vertoont, hoe dat hij vergadert zijnde op den 10de februari van het tegenwoordige jaar, eenparig hebben beloofd te onderhouden en ten aller tijden te houden voor god en vast statig, de artikelen van het regelement het geen volgt.

Ons zeer ootmoedeglijk geplieenende van aan het zelfsde geliefd te geven opprobatie(goedkeuring) gezien te hebbende, het advies van den heer van het gezegend Eygen-Bilsen. Dechareerende(proberen) het zelfsde te zullen approberen(goedkeuren) en te conformeren(bevestigen), te geven aan de gezegde inwoners van Eygen-Bilsen.

De premisie van zich een companie op te richten onder de deritie van eenige voorzichtige offesieren en van goede repetatie, van zich te vergaderen op de gestelde dagen en eenen dag binnen het jaar den vogel te schieten vermits zich gedragende aan de artikelen van het gezegt regelement onder strafven daar inbegrepen, nochtans zonder te kort te doen aan de rechten en aktens de welke volgens, de omstandigheden zouden mogen komen aan de Civille of Criminele officieren en op dat dit tegenwoordige ter kennes komen van een ieder, willen wij dat dezen zullen worden gepebliceert(openlijk bekend maken) en geexeremineert(uitvoeren).

Daar zien het zal behooren opdat alle compeers(leden) ingeschreven zijn en in te schrijven daar van geene regel van onwetentheid of veronschuldiging zouden kunnen bij brengen.

Gegeven in onzen geheime raad van Luik de vijftiende mei 1755

was getekent Jaeques I.L. Christset.
Eigenbilzen